prof. emer. Dragan Milanović

1. Osnovni biografski podaci i obrazovanje:

 • Rođen 29.08.1948. godine u Slavonskom Brodu. Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece.
 • 1967. godine završio srednju školu u Slavonskom Brodu.
 • 1972. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1976. godine magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.
 • 1984. godine stekao naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

2. Zaposlenje, predavačka aktivnost

Zaposlenje:

 • Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na Katedri za monostrukturalna gibanja.
 • 1985. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.
 • 1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika .
 • 1997 izabran je za redovitog profesora za predmet Teorija treninga a 2002. za predmet Atletika.
 • 2000. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti (Doctor honoris causa) na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina).
 • 2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga na Kineziološkom fakultetu gdje i danas radi.
 • 2018. godine izabran u zvanje Professor emeritus Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavačka i nastavna djelatnost:

 • Od 1972. godine predaje na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama i Programiranje kondicijske pripreme.
 • Od 1974. predaje na tečajevima, stručnim i znanstvenim skupovima skupovima, seminarima u organizaciji različitih športskih saveza u zemlji i inozemstvu.
 • Od 1975. predaje na Odjelu za Izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta i nositelj je predmeta Teorija i metodika treninga.
 • Od 1984. godine predaje prvo kao docent a od 2002. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama i Programiranje kondicijske pripreme.
 • Od 1986. predaje na poslijediplomskim studijima za znanstveno i specijalističko usavršavanje na Kineziološkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Kineziologija sporta.
 • Kao gostujući profesor predavao je u inozemstvu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Fakulteti za šport u Ljubljani, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Fakultetu sporta i fizikog vaspitanjau Novom Sadu, Nacionalnoj sportskoj akademiji u Sofiji (Bugarska), Wingate Institutu za fizičku kulturu i sport u Netaniji (Izrael), Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina)i Japanskom institutu za sport u Tokiju (Japan).
 • Jedan je od voditelja poslijediplomskog doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu (modul Kineziologija sporta).

UPRAVLJAČKE FUNKCIJE NA Fakultetu I U AKADEMSKOJ ZAJEDNICI

 • Od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu,
 • Od 1993. do 1997. obnašao je funkciju dekana na istom fakultetu,
 • Od 1998. do 2002. godine bio je prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu,
 • Od 2003. do 2007. obnašao je funkciju rektora odnosno dekana Društvenog Veleučilišta u Zagrebu,
 • Od 1998 do danas obnaša funkciju Savjetnika na Kineziološkom fakultetu,
 • Od 2000. godine član je a od 2009. do 2013. godine bio je predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske,
 • Od 2000 do 2004. godine bio je član je prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH.
 • Od 2007. član je Nacionalnog vijeća za sport,
 • Član je Matičnoga odbora za polje odgojnih znanosti (od 2003. do 2007.) i Matičnoga odbora za polje Pedagogije, Edukacijske rehabilitacije, Logopedije i Kineziologije (od 2009. do 2017..).

3. Znanstvena djelatnost:

 • Do sada je objavio 175 znanstvenih radova u kojima uspješno analizira obilježja sportskih aktivnosti te sposobnosti, osobine i motorička znanja sportaša, a osobito transformacijske procese i efekte treninga u sportu. Znanstveni radovi koje je objavio znatno su unaprijedili područje primijenjene kineziologije u sportu jer je strateškim pristupom problemima sporta i metodologijom istraživanja napravio značajan korak u njenom približavanju europskim i svjetskim standardima.
 • U posljednjih desetak godina vodio je znanstvene projekte financirane od znanstvenih institucija Republike Hrvatske.
 • Od 1990 godine obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika međunarodno priznatog časopisa “Kinesiology” koji se indeksira u WoS-u koji ja godine 2018. dostigao IF=1.383.
 • Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu: Journal of Human Kinetics (Poljska), Leistungssport (Njemačka), Baltic Journal of sport and health sience (Litva), Sport science i Homo sporticus (BIH).
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova za kadrove iz područja kineziologije i sporta, posebno Ljetne škole kineziologa RH, Konferencije za sport Radne zajednice “Alpe-Jadran”, Zagrebačkog sajma športa, Međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“.
 • Pokrenuo i vodio osam do sada održanih Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji (1997., 1999., 2002., 2005., 2008.,2011., 2014. i 2017. godine), kojih je pokrovitelj HAZU. Radovi objavljeni u ovome Zborniku citirani su u WOS bibliografskoj bazi CPCI.
 • Napisao je 16 autorskih (udžbenici ili priručnici) te 28 uredničkih knjiga i Zbornika za predmete Atletika, Teorija treninga i Kondicijska priprema sportaša i druga područja Temeljne i primijenjene kineziologije.

4. Stručna aktivnost

Objavio je više od 155 stručnih radova u časopisima, zbornicima radova u zemlji i inozemstvu.

Veliki broj stručnih radova koje je prezentirao na seminarima i stručnim skupovima dali su doprinos u razvoju teorije i metodike sportskog treninga i na taj način značajno utjecali na unapređivanje svakodnevne prakse u sportu. Šport i kineziologiju promovira i u javnim popularnim i stručnim nastupima na nacionalnoj i ostalim TV postajama te radio emisijama.

Športske udruge u kojima je djelovao kao društveni djelatnik, te funkcije koje je obnašao su: Zagrebački športski savez- predsjednik i član stručno-programske komisije, Hrvatski olimpijski odbor- predsjednik i član komisije za razvoj sporta, Zagrebački atletski savez- predsjednik stručne komisije, Hrvatski kajakaški savez- član nadzornog odbora.

Sudjelovao je u osnivanju sportskih institucija: Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993., Udruge kondicijskih trenera Hrvatske- UKTH, 2002., Europske udruge kondicijskih trenera- EPCA (2010).

Od 1972. do danas godine angažiran je kao član stručnog tima više reprezentativnih selekcija i klubova koje se natječu u europskoj i svjetskoj konkurenciji. To se odnosi na sportove: atletiku, odbojku, vaterpolo, rukomet, tenis, boćanje a posebno košarku (Jugoslavija, Izrael, Njemačka, Hrvatska, Turska, Grčka i Japan).

5. Nagrade i priznanja:

 • 1994. godine dobio je Republičku nagradu sporta «Franjo Bučar».
 • 1994. godine odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.
 • 1996. godine dobio je nagradu Saveza pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske – Zaslužni pedagog fizičke kulture.
 • 2000. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti (Doctor honoris causa) na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina).
 • 2006. godine dobio je Nagradu grada Zagreba od Gradske skupštine grada Zagreba.
 • 2006. godine dobio je od Hrvatskog sabora Godišnju državnu nagradu za znanost.
 • 2008. godine dobio je „Nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek“ za životno djelo.
 • 2010. godine primio je odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – Red hrvatskog pletera
 • 2011. godine dobio je Državnu nagradu sporta «Franjo Bučar» za životno djelo.
 • 2013. godine stekao je titulu zaslužnog profesora (Meritorious professor) Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Univerziteta u Sarajevu.
 • 2018.godine godine dobio je od Hrvatskog sabora Državnu nagradu za znanost za životno djelo.

Znanstveni radovi:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/31210?autor=31210