prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak

PROF. DR. SC. REA FULGOSI-MASNJAK, redovita profesorica u trajnom zvanju

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Osnovni biografski podaci i obrazovanje

Rođena je 22. 9. 1960. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu. Po nacionalnosti je Hrvatica. Udana je i majka je troje djece. 1978. godine završila je gimnaziju u Zagrebu. Iste je godine upisala jednopredmetni studij psihologije na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je diplomirala 1983. godine. Poslijediplomski studij završila je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je s magistarskim radom pod naslovom: “Efekti različitih modela integracije djece usporenog kognitivnog razvoja- stavovi učenika i roditelja” i stekla znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije, 1989. godine. Doktorirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom: “Provjera Piaget-ove teorije formalnog propozicionalnog mišljenja utvrđivanjem karakteristika realnog procesa dedukcije” čime je stekla naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije 1994. godine.

Zaposlenje, predavačka aktivnost, upravljačke funkcije na ERF-u i u Akademskoj zajednici

Nakon završetka studija zaposlila se je u svojstvu mlađeg asistenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada radi.

U trajno znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana edukacijska-rehabilitacija izabrana je 2014. godine.

U preddiplomske i diplomske programe studija rehabilitacije uvela je i razvila veći broj novih kolegija i osuvremenila je postojeće. Tako je nastavne aktivnosti unaprijedila uvođenjem nekih novih kolegija, kao što su, u zadnjoj reviziji: Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I, Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II, Senzorna integracija, Contemporary Study of Optimal Functioning and Disability i Odabrane teme iz inkluzivne edukacije i rehabilitacije: Leisure and Recreation in Rehabilitation, koji izvodi kao gostujući predavač na Indiana State University, SAD. Bila je mentorica preko 70 diplomskih radova te sumentorica u dva diplomska rada na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Također je bila mentor kandidatima poslijediplomskih znanstvenih studija (5 magisterija i 2 doktorata obranjena, 3 u tijeku).

Studentima su pod njezinim mentorstvom dodijeljene dvije Rektorove nagrade, a ak. god. 2016/2017. u kategoriji Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (Analiza potreba u parkovima grada Zagreba- Multidisciplinarna suradnja studenata i mentora sastavnica Sveučilišta u Zagrebu).

Tijekom 35 godina rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, uz nastavu je kontinuirano obavljala i druge zadatke bitne za funkcioniranje Fakulteta. Bila članica, a trenutno je predsjednica Odbora za izdavačku djelatnost ERF-a, sudjelovala je u organizaciji međunarodnih i domaćih skupova, simpozija i okruglih stolova. Bila je pročelnica studija Rehabiltacije, Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju te ECTS koordinatorica.

Predavala je na specijalističkom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za liječnike specijaliste školske medicine. Bila je sumentorica jednog znanstvenog magistarskog rada na Poslijediplomskom studiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim mentorstvom izrađen je i jedan specijalistički magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, četiri istraživačka magistarska rada na matičnom fakultetu te dvije doktorske disertacije. Sumentorica je jedne doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i mentorica tri disertacije na matičnom fakultetu, istraživački je mentor za četiri kandidatkinje na doktorskom studiju na matičnom fakultetu.

Voditeljica je suradnje studijskog programa- Rehabilitacija s Indiana State University, College of Health and Human Services, Department of Kinesiology, Recreation and Sport. Voditeljica je prediplomskog i diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BIH, u okviru kojeg izvodi više kolegija. Nastavu je izvodila i na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, BIH.

Predstavnica je Fakulteta u Matičnom odboru za područje društvenih znanosti- polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije u trećem mandatu. Imenovana je za potpredsjednicu za visoko obrazovanje istog Matičnog odbora u trajanju mandata od četiri godine.

Članica je Sektorskog vijeća XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, u trajanju mandata od četiri godine, a imenovana je kao predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija: “Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojeg je sunositeljica više kolegija koje izvodi na engleskom jeziku.

Do sada je objavila dva priručnika, jednu znanstvenu monografiju, šezdesetak izvornih znanstvenih radova i brojne stručne radove. Aktivno je sudjelovala s više od šezdeset usmenih izlaganja/ postera na znanstvenim skupovima (inozemnim domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem). Sudjelovala je kao istraživač u 15 znanstveno istraživačkih projekata (tri međunarodna). Bila je potpredsjednica organizacijskog odbora 6th European Mental Health Congress in Intellectual Disabilities “Mental Health, Human Rights and Community” i predsjednica Programskog odbora 8. znanstvenog skupa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te je aktivno sudjelovala u organizaciji i pripremama niza drugih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je višegodišnja članica uredništva znanstvenog časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, članica je Editorial Bord-a Open Acces Online Peer-Reviewed Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Recenzentica je znanstvenih radova i za časopis Kinesiology i Open Acces Online Peer-Reviewed Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Recenzirala je više sveučilišnih udžbenika i veliki broj znanstvenih radova u više renomiranih znanstvenih časopisa.

U okviru znanstvenoistraživačkog rada kontinuirano se je bavila raznolikom problematikom, dominantno vezanom za dijagnosticiranje i procjenu, kako psihološku koja je nerazdvojiv dio sveukupne procjene osoba s teškoćama u razvoju, tako i za edukacijsko- rehabilitacijsku i senzornu integraciju. Znanstveni radovi koje je objavila predstavljaju primjenu psihologijskih spoznaja u istraživačkom području dječjih razvojnih poteškoća, mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i socijalnog modela invaliditeta znatno su unaprijedili područje edukacijske rehabilitacije, jer je analitičkim pristupom problemima procjene sposobnosti i funkcioniranja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i senzorno integrativnim pristupom u terapijskom poticanju, metodologiju edukacijsko-rehabilitacijskih istraživanja značajno približila suvremenim svjetskim standardima. Radovi pristupnice predstavljaju sponu između psihologije i edukacijsko- rehabilitacijske znanosti. Svojim je znanstvenim usmjerenjem osigurala prepoznatljivost kroz niz objavljenih publikacija, aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim znanstvenim kongresima te suradnjom sa srodnim institucijama u Europi i svijetu. U svojoj dosadašnjoj akademskoj karijeri veliki je broj puta aktivno sudjelovala na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i u organizaciji tematskih simpozija i međunarodnih skupova.

Izvrsno govori engleski jezik, služi se francuskim, a pasivno talijanskim jezikom.

Stručna aktivnost

Osnovala je i pokrenula kontinuiranu aktivnost senzorno integrativne procjene u Kabinetu za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je i voditeljica. Bila je voditeljica Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta tijekom njegovog osnivanja.

Koautorica je interdisciplinarnog tehnološkog projekta „Prvi hrvatski Višeosjetilni park“, na osnovu kojeg je grad Zagreb uvršten u katalog ekoloških gradova Europe.

Koordinatorica je za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Nacionalnog programa: „Živjeti zdravo“, aktivnosti „Volonteri u paku“, nositelj: Hrvatski zavod za javno zdravstvo “Andrija Štampar”. Kontinuirano izvodi stručne edukacije iz Senzorne integracije kroz više modula, u okviru Centra za cjeloživotno učenje, ERF-a.

Bila je članica je podskupine za unaprjeđenje Prijedloga liste funkcionalnih sposobnosti te primjenu ICF klasifikacije iz aspekta djece s većim teškoćama u razvoju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i članica radne skupine za recenziju projekata nevladinih udruga Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Nositeljica je niza edukacija uključenih u katalog edukacija Agencije za odgoj i obrazovanje.

U okviru „pro bono“ aktivnosti u zajednici, održala je i kontinuirano održava stručna predavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama Grada Zagreba, s ciljem popularizacije senzorno integrativnog pristupa u odgoju i obrazovanju sve djece. Također surađuje s više nevladinih udruga na poticanju inkluzije djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u širu društvenu zajednicu. Suradnica je, izvoditeljica i koordinatorica projekata te predsjednica Upravnog odbora i članica Kolegija Centra inkluzivne potpore – CIP „IDEM“.

Članica je i jedna od osnivačica više znanstvenih i stručnih udruženja i jedne nevladine, neprofitne organizacije: Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, te je predsjednica Društva hrvatskih intelektualki, koje je članica Internacionalne federacije sveučilišno obrazovanih žena.

Redovita je članica Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, članica predsjedništva i potpredsjednica.

https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=HwTsbSAAAAAJ