prof. dr. sc. Mato Bartoluci

Prof.dr.sc Mato Bartoluci rođen je 22. siječnja 1949. godine u Novskoj gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 1980. godine. Doktorsku disertaciju obranio je također na Ekonomskom fakultetu 1986. godine te stekao akademski stupanj doktora ekonomskih znanosti.

Radio je nekoliko godina u gospodarstvu na različitim ekonomskim poslovima. Od 1973. godine radi na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. 1980. godine izabrana je za znanstvenog asistenta na predmetu Ekonomika sporta, a nakon toga i u docenta te izvanrednog i redovitog profesora na predmetima Ekonomika i menadžment sporta, Sportski marketing te Turizam i sport.

Osim na Kineziološkom fakultetu, predavao je na dodiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao vanjski suradnik te na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji, Fakultetu za sport u Ljubljani te na nekim drugim znanstveno-nastavnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Od 2007. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor na predmetima Turizam, Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj. Ostao je nositelj predmeta Ekonomika i menadžment sporta na Kineziološkom fakultetu gdje radi kao vanjski suradnik.

Objavio je više od sto pedeset znanstvenih i stručnih radova i djela među kojima je najvažnija knjiga: „Turizam i sport“ u koautorstvu sa N. Čavlek i ostalima (Fakultet za fizičku kulturu, Ekonomski fakultet, 1998.).

Godine 1997. samostalno je objavio sveučilišni udžbenik „Ekonomika i menadžment sporta“ u izdanju HAZU i Fakulteta za fizičku kulturu. Godine 2003. pripremio je drugo, izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje navedenog udžbenika koji je objavljen u izdanju Informatora i Kineziološkog fakulteta. Sveučilišni udžbenik „Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – Aspects of development“ objavljuje 2007. godine u suradnji s N. Čavlek i suradnicima. 2009. godine objavio je i veleučilišni udžbenik „Menadžment u sportu“ sa suradnicom mr.sc. Sanelom Škorić, te veleučilišni udžbenik „Menadžment sportskog i nautičkog turizma“, također sa suradnicom mr.sc. Sanelom Škorić u izdanju Veleučilišta u Karlovcu. Objavio je udžbenik „Turizam – ekonomske osnove i razvoj“ zajedno sa suradnicima Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar te samostalni udžbenik „Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva“, u izdanju Školske knjige Zagreb 2013.godine.

Bio je voditelj i autor većeg broja znanstvenih i stručnih projekata.

Član je međunarodnih redakcija znanstvenih časopisa „Fitness Management“ iz Hamburga, „Kinesiology“, Zagreb, „Tourism and Hospitality Management“, Opatija-Beč, „Acta Turistica“ Zagreb. Član je Znanstvenog vijeća za turizam pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Na Kineziološkom je fakultetu obnašao funkciju prodekana za poslovnu politiku financije. te funkciju dekana u dva mandata u vremenu od 2001. do 2005. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obnašao je funkciju pročelnika Katedre za turizam od 2010. do 2014. godine.

Danas obnaša funkciju Predsjednika Vijeća gradske četvrti Trnje (bivša općina) grada Zagreba.