prof. dr. sc. Mario Vasilj

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.

Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike.

Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkog projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je 14 knjiga i udžbenika, objavio je 25 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.

Angažiran je na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, PMF i odgojnih znanosti – Studijima razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na predmetima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Metodika osnovnih pojmova u okolini. Obavljao je funkciju pročelnika odsjeka Razredne nastave, v.d. prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, te je od 2013. dekan Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Izbor u zvanje redovitog profesora dodijeljen mu je 2015.godine

Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨ i član je Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Zaštita voda u kršu.

Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH. Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece.

Radovi u inozemnim časopisima i ekvivalentnim domaćim časopisima

 1. Mario Vasilj, Razvoj ideje tehničke kulture u suvremenim reformskim pravcima, Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, Split 1996.
 2. Mario Vasilj, Školstvo u Švicarskoj, Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, Split 2000.
 3. Ivan de Zan, Mario Vasilj,Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj, Suvremena pitanja, Časopis za prosvjetu i kulturu br.6, Mostar 2008.
 4. Mario Vasilj, Ivan de Zan,: Pripremanje nastave prirode i društva, Suvremena pitanja (časopis za prosvjetu i kulturu br.6), Mostar, 2008.
 5. Mario Vasilj: Obrazovni sustav u Belgiji, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.7), Mostar 2009.
 6. Mario Vasilj: (Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti , Mostar) i dr. sc. Ivan de Zan, profesor u miru, Rijeka: Pripremanje nastave prirode i društva, Suvremena pitanja, ( časopis za prosvjetu i kulturu br .10) , Matica Hrvatska,Mostar, 2010.
 7. Dr.sc.Mario Vasilj, Kritička pedagogija u svijetlu kritičke teorije društva, izvorni znanstveni rad, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina, Kalokagathia, Časopis za društvena i pedagoška pitanja, Vol.1.No2(2012)., Grafika d.o.o, Osijek
 8. Prof. dr.sc. Mario Vasilj, (Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru ), Mr. ped. Luka Mušanović, Rijeka, Slobodno vrijeme i mladi u riziku – ovisnosti, Suvremena pitanja (, časopis za prosvjetu i kulturu br.13), Matica Hrvatska, Mostar, 2012.
 9. Prof.dr. sc. Mario Vasilj, (Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar) , Dr.sc. Ivan De Zan,, Profesor u miru, Izvorni članak, Nastava prirode u društva u kombiniranim razrednim odjelima u bih i hrvatskoj, Suvremena pitanja.,(časopis za prosvjetu i kulturu br.13), Matica Hrvatska, Mostar, 2012.
 10. Prof. dr. sc. Mario Vasilj – dr. sc. Ivan De Zan – Mr. oec. Marijana Vasilj, magistra primarnog obrazovanja,Vrjednovanje postignuća učenika/učenica u nastavnim djelatnostima prirode i društva, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.15), Matica Hrvatska, Mostar, 2013.
 11. Dr. sc. Ivan De Zan, profesor u miru, Zagreb, Dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof., FPMOZ, Mostar, Marijana Vasilj, magistra primarnog obrazovanja, Osnovna škola Međugorje, Izvorni članakPočetna nastava prirodoslovlja u društvu znanja,Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.16), Mostar, 2013.
 12. Prof. dr. sc. Mario Vasilj, Marijana Škutor, magistra pedagogije , Ivana Babić, magistra pedagogije, Problemska nastava u funkciji lakšega usvajanja nastavnih sadržaja iz hrvatskoga jezika , Suvremena pitanja., (časopis za prosvjetu i kulturu 17), Matica Hrvatska, Mostar, 2014.
 13. Prof. dr. sc. Mario Vasilj, Anita Imre, magistra predškolskog odgoja, Ivana Vasilj, dipl.oec., FPMOZ Sveučilište u Mostaru, Stilovi vođenja razreda,Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br. 18) , Matica Hrvatska, Mostar, 2014.
 14. Prof. dr. sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, Odgojno obrazovno djelovanje fra DidakaBuntića, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br. 19), Matica Hrvatska, Mostar, 2014.
 15. Prof. dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, dr. sc. Ivan De Zan, profesor u miru, Zagreb, Alena Letina, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pregledni članakIzrada umnih mapa u nastavi prirode i društva,Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.24), Mostar, 2017.
 16. Prof. dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, prof. dr. sc. Anita Klapan, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju,izvorni članakKompetencije odgojitelja učeničkom domu,Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.24), Mostar, 2017.
 17. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, Priopćenje na znanstvenom skupu Školski sustav (i multikulturalni) identitet-primjer Belgije, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.25), Matica Hrvatska Mostar, 2018.
 18. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, dr. sc. Ivan De Zan, profesor u miru, Zagreb, Alena Letina, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pregledni članak PowerPoint prezentacija u nastavi prirode, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.25), Matica Hrvatska Mostar, 2018.
 19. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, dr. sc. Ivan De Zan, profesor u miru, Zagreb, Alena Letina, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pregledni članak Primjena grafičkih organizatora u nastavi Prirode i društva, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.26), Matica Hrvatska Mostar, 2018.
 20. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, Alena Letina, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pregledni članak Odgoj i obrazovanje za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.27), Matica Hrvatska Mostar, 2019.
 21. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilište u Mostaru, Alena Letina, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pregledni članak Novi pristupi vrjednovanju u nastavi prirode i društva, Suvremena pitanja, (časopis za prosvjetu i kulturu br.28), Matica Hrvatska Mostar, 2019

Radovi objavljeni u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa održanog u inozemstvu

 1. Mario Vasilj, Utjecaj znanstveno-tehnološkog razvoja na osposobljavanje učenika, zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br 12/1992, Rijeka 1992
 2. Mario Vasilj: Suradničko učenje u virtualnoj učionici, zbornik Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija, Gospić 2000.
 3. Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Programsko-sadržajni aspekt inter i multikulturalnog obrazovanja, I. Kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb 2007.
 4. dr. sc. Sonja Kovačević, Filozofski fakultet Split, ( Hrvatska), Dr.sc. Mario Vasilj, izv. prof, Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Sveučilište u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Luka Mušanović, univ.bacc.ped., Filozofski fakultet Rijek ( Hrvatska): Ljudski resursi u školi – Nove uloge nastavnika, Originalni naučni rad, Naučni skup Srske akademije obrazovana, 2010., Srpska akademija obrazovanja, Beograd, Srbija, 2010.
 5. Mario Vasilj, Marin Ćorluka, Leo Klapan: Pedagogija i sport, Zbornik rezimea sa 7. Međunarnodne interdisciplinarne Naučno- stručne Konferencije, Vaspitno obrazovni i sportski horizonti, Subotica, Srbija, 2014.
 6. Mario Vasilj, Jelena Vukobratović, Leo Klapan: Položaj održivog razvoja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, Pregledni rad sa 10. Međunarodne stručne konferencije, Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Istanbul, Turska, 2019.

Radovi objavljeni u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa održanog u zemlji

 1. Mario Vasilj, Anita Lukenda: Multiculturalism- ChallengesEducationofTeachers, WCCES XIII WORLD CONGRESS COMPARATIVE EDUCATION SOCIETIES, Sarajevo 2007.
 2. Mario Vasilj, Sonja Kovačević, Joško Barbir: Nastava- multidimenzonalni komunikacijski fenomen, Međunarodna znanstvena konferencija – Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja, Mostar 2008.
 3. Vasilj, M., Dumančić, M., De Zan, I: Mogućnosti primjene multimedijskih sustava u nastavni prirode i društva,u:Pedagogija, obrazovanje i nastava (ur. Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M.) Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilista u Mostaru, 2013.
 4. Ilija Papac, dipl. oec, Ministarstvo financija i trezora BiH, Sektor za financiranje i ugovaranje EU pomoći, prof. dr. sc. Nevenko Herceg, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, doc. dr. sc. Mirjana Milićević, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru prof. dr. sc. Mario Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru, Stanje i mogućnosti korištenja EU fondova u županijama s hrvatskim većinskim stanovništvom,  Zbornika radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim učešćem “Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti”, Neum , 2017.
 5. Tomić Z.; Vasilj M.; Bazina Crnokić S.; Volarić T.; Crnokić B., Digitalni identitet Hrvata u BiH-Uloga Sveučilišta u Mostaru, Mostariensia (časopis za društvene i humanističke znanosti), Mostar, 2019.

Knjige, skripta, razne publikacije, poglavlja u knjizi

Udžbenici

 1. Mario Vasilj, Kurikulum tehničke kulture u elementarnom obrazovanju, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 1997.
 2. Mario Vasilj, Znanstvenotehnički kurikulum za niže razred osnovne škole, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2009.
 3. Marko Mušanović, Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Vježbe iz didaktike, HFD, Rijeka 2010.
 4. Marko Mušanović, Mario Vasilj, Sonja Kovačević: Vježbe iz didaktike, drugo dopunjeno izdanje, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2014.
 5. Mario Vasilj, Didaktičke teme, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2015.

Knjige

 1. Mario Vasilj, Međugorje-Gospina škola, Print team Mostar, 2011. (dopunjeno izdanje 2013.), prevedena na talijanski, engleski, francuski, njemački, španjolski i poljski jezik
 2. Mario Vasilj, Međugorje-Gospini apostoli –Vicka svjedoči, Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2014. , prevedena na talijanski, njemački i engleski jezik
 3. Mario Vasilj, Međugorje-Gospini apostoli –Mirjana svjedoči, Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2015. , prevedena na talijanski, njemački, engleski i poljski jezik

Skripte i udžbenici za O.Š.

 1. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 2 (udžbenik za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2007.
 2. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 2 (vježbenica za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2007.
 3. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar : Moje okružje 3 (udžbenik za predmet Moja okolina u 3. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2008.
 4. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Slavenka Halačev: Moje okružje 3 (vježbenica za predmet Moja okolina u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2008.
 5. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar: Moje okružje 4 (udžbenik za predmet Priroda i društvo u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2009.
 6. Ivande Zan, Ivo Nejašmić, Mario Vasilj, Ivan Madžar: Moje okružje 4 (vježbenica za predmet Priroda i društvo u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2009.
 7. Ivan de Zan, Slavenka Halačev, Mario Vasilj: Moje okružje (radni priručnik za predmet Moja okolina u 1. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2011.
 8. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Ivan Madžar, Slavenka Halačev, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 2. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 9. Ivan de Zan, Mario Vasilj, Ivan Madžar, Alena Letina, Tamara Kisovar-Ivanda: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 3. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 10. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Ivan Madžar, Mario Vasilj, i dr.: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 4. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.
 11. Ivan de Zan, Ivo Nejašmić, Božena Vranješ-Šoljan, Ivan Madžar, Mario Vasilj, i dr.: Moje okružje (metodički priručnik iz Prirode i društva za učitelje u 5. razredu O.Š.), Školska naklada, Mostar 2010.

Članstvo u udrugama i uređivačkom odboru znanstvenih časopisa

 • Član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske od 2015.
 • Član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH od 2015.
 • Član Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini
 • Član Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan, Republika Hrvatska
 • Član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Zagreb
 • Član Hrvatskog futurološkog društva, Rijeka
 • Član uređivačkog odbora časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨
 • Član uredništva izdanja Školske naklade Mostar za udžbenike ¨Moja okolina¨.
 • Član uređivačkog odbora časopisa za društvene-humanističke znanosti „Mostariensia“, Sveučilište u Mostaru
 • Član povjerenstva za polaganje stručnih ispita u Zapadno-hercegovačkoj županiji, Srednjobosanskoj i Hercegbosanskoj županiji

Zahvale i priznanja

 • Sportski savez Grada Mostar -priznanje za doprinos razvoju sporta i izgradnji sportske infrastrukture
 • Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu-zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju i značajan doprinos djelovanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • Hrvatski muški rukometni klub Zrinjski Mostar-zlatna plaketa za nesebičan doprinos razvoju rukometa u gradu Mostaru
 • Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos u radu i promicanju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru- plaketa za osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • Studij fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja Studija fizičke kulture
 • Studij pedagogije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja pedagogije
 • Studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja glazbene umjetnosti

Organizacijski, programski i znanstveni odbori

 1. Član programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja, Mostar, 2008.
 2. Predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Jesen na FPMOZ, Mostar, 2014. i 2015.
 3. Predsjednik organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Zaštita voda u kršu, Mostar, 2015.
 4. Predsjednik organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Mathematicalinequalitiesandapplications 2015, Mostar, 2015. (MIA 2015)

Stručna predavanja

 1. Planiranje i programiranje rada u predškolskoj ustanovi, Agencija za obrazovanje, Mostar 2009.
 2. Vrednovanje osobnog rada učitelja i postignuća učenika u nastavi prirode i društva, Agencija za obrazovanje, Mostar 2009.
 3. Predavanja na radionici Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika u okviru međonarodnog projekta Developingandsettingupmeasures for initiating, enhancingandsustainingHigerEducation-Society-Coperation, Tempus Project

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Modularni program prevencije zlouporabe droga, Rijeka 2005.
 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Pedagoški aspekti kurikuluma inovativne osnovne škole, Rijeka 2006.
 3. Voditelj projekta Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru: Educatingscienceteachers for all, Mostar, 2019.

Uredništvo u zborniku radova

Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Pedagogija, obrazovanje i nastava, Mostar, 21.-23. ožujka 2013., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014., ISBN: 978-9958-16-023-3/2

Učešća na Međunarodnim znanstvenim konferencijama

 1. Prof.dr.sc. Mario Vasilj, dekan Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Sveučilište u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Mr.sc. Ivana Visković, Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Makarska (Republika Hrvatska), Vanjski suradnik na Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Sveučilište u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Bajke kao odgojno sredstvo prijenosa temeljnih životnih vrijednosti, lipanj, 2014., Međunarodna konferencija, BAJKA, PRIČA I NJENI KONTEKSTI, 26–27. jun 2014., Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Recenzije

 1. Vasilj, M.;Dumančić, M.; De Zan, I: Mogućnosti primjene multimedijskih sustava u nastavni prirode i društva,u:Pedagogija, obrazovanje i nastava (ur. Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M.) Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013., Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014., ISBN: 978-9958-16-023-3/2
 2. Niko Tunjić, Katolička škola u suvremenom svijetu, Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti, Rijeka, 2012.
 3. Članak u znanstvenoj monografiji Sveučilište u profesionalnom usavršavanju učitelja u osnovnoj školi, Split, Primjena sustava Moodle i xTex- Sys u drugom razredu osnovne škole, 6. – 7. studenoga 2013. Godine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu