prof. dr. sc. Josip Babin

Prof. dr. sc. Josip Babin rođen je 20. svibnja 1955. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Korčuli. Na Fakultetu za Fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1979., magistrirao 1985., a na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Skoplju doktorirao 1996. godine. Više godina radio je kao profesor Tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi, a poslije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu prvotno u zvanju asistenta, a potom u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju. Područje njegovog znanstveno-nastavnog djelovanja je grana kineziološka edukacija.

Do sada je objavio čitav niz znanstvenih i stručnih radova iz područja kineziološke metodike. Sudjelovao je kao suradnik u četiri znanstveno-istraživačka projekta odobrena od Ministarstva obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a znanstveno surađuje i s ECU (School of Biomedical and Sport Sciences in WA). Recenzent je više monografija, udžbenika i priručnika te časopisaKinesiology, Croatian Journal of Education,Collegium Antropologicum, Odgojne znanosti, Napredak, Metodika, Pediatria Croatica, Revija za rehabilitacijska istraživanja, DHS-Društvene i humanističke studije, Školski vjesnik te međunarodnih znanstvenih skupova International Scientific Conference on Kinesiology Research Trends and Applications Zagreb, iInternational Conference on Advances and Systems Research Zagreb, Dani Mate Demarina, Dani osnovnih škola Splitsko-Dalmatinske županije. Član je uredništva časopisa Croatian Journal of Education, a aktivno je sudjelovao na nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje imenovalo ga je recenzentom studijskih Stručnih preddiplomskih programa i Sveučilišnih diplomskih studijskih programa. Temeljem navedene odluke izvršio je recenzije sedam studijskih programa koje je trebalo uskladiti prema odredbama Bolonjske deklaracije.

Na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu izradio je programe za predmete: Sustav znanstveno istraživačkog rada u kineziološkoj edukaciji, Kineziološka i antropološka analiza u kineziološkoj edukaciji, Analiza transformacijskih učinaka programa kineziološke edukacije i Vrednovanje rezultata rada u kineziološkoj edukaciji, a na poslijediplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predmete: Utjecaj složenih metodičkih organizacijskih oblika rada na efikasnost nastave, emocionalno opterećenjena satu Tjelesne i zdravstvene kulture –uzroci i posljedice i Uloga tranzitivnog praćenja i provjeravanja u realizaciji programa rada.Sudjelovao je kao suradnik na četiri znanstvena projekta koje je prihvatilo i financiralo MZOŠ RH.

Svojim dosadašnjim radom posebice se isticao originalnim znanstvenim člancima te time stekao status znanstvenika u području temeljne i primijenjene kineziološke znanosti. Njegovi znanstveni radovi poglavito se ogledaju u značajnomdoprinosu kineziološkoj edukaciji, a koji seprvenstveno mogu definirati u jasno definiranim znanstvenim spoznajama o utjecaju kinezioloških tretmana i transformacijskih procesa na antropološka obilježja učenika te na utvrđivanju strukture antropoloških obilježja učenika i njihovih međusobnih odnosa.U tom pogledu posebno se ističu istraživanja i radovi koji se odnose na programiranje i praćenje transformacijskih procesa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture te istraživanja utjecaja pojedinih dimenzija antropoloških obilježja na efikasnost u pojedinim kineziološkim aktivnostima. Objavljeni radovi koji se odnose na mogući i potrebiti utjecaj tjelesnog vježbanja na transformaciju antropoloških obilježja učenika bitno su pridonijeli ne samo detektiranju optimalnih procedura u primjeni kinezioloških operatora, nego i optimalnih procedura uz pomoć kojih se registriraju i vrednuju efekti tjelesnog vježbanja. Shodno tome, znanstveni radovi prof. dr. sc. Josipa Babina znatno su unaprijedili ne samo područje primijenjene kineziologije ili, točnije, područje kineziološke metodike, nego i područje kineziologije. To je razlog što su, uz ostalo, pridonijeli stvaranju metodologije i modela uz pomoć kojih se mogu na znanstveno fundiran način odvijati procesi individualizacije rada u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi u užem, odnosno tjelesnom vježbanju u širem smislu. Tako naznačeni radovi predstavljaju direktan doprinos u intenzifikaciji ne samo nastavnog procesa, nego i cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području.Također, potrebno je istaknuti kako su istraživanja prof. dr. sc. Josipa Babina u tom smislu originalna, fundamentalna, aplikativna, aktualna i inovativna za kineziološku metodiku čime je značajno unaprijedio znanost dostigavši međunarodnu priznatost i afirmaciju. Tome svjedoče znanstveni radovi objavljeni u relevantnim časopisima i aktivna sudjelovanja na znanstvenim međunarodnim skupovima i znanstvenim projektima.

Dugogodišnji je član Hrvatskog kineziološkog sveza te član upravnog odbora Hrvatske udruge kinezioloških metodičara. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za opću kineziološku metodiku i metodologijuna Kineziološkom fakultetu u Splitu, a u mandatu od 2013. –2017. godine bio je član Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti, polje pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija i kineziologija.

Od 11. ožujka 2011. godine redoviti je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.