Prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević

Jasna Kudek Mirošević, rođena je u Zagrebu gdje je nakon završene jezične gimnazije završila Pedagogijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer razredna nastava, a zatim i Fakultet za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu te je stekla zvanje dipl. defektolog (danas: edukacijski rehabilitator) – nastavnik razredne nastave. Paralelno je bila zaposlena u OŠ Dragutina Tadijanovića u Zagrebu, od 1987. godine na poslovima i zadacima nastavnika razredne nastave, a zatim od 1993. godine na poslovima i zadacima stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora. Godine 1997. obranila je na poslijediplomskom studiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu magistarski rad pod nazivom „Suportivna terapija u djece sa solidnim tumorima” te također na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine obranila je doktorsku disertaciju na temu „Evaluacija utjecaja komplementarnih, suportivnih i palijativnih metoda tretmana u kompleksnom liječenju i rehabilitaciji djece sa solidnim tumorima”, čime je stekla zvanje doktora znanosti.

U znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice (područje: društvene znanosti, polje: edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grana: inkluzivna edukacija i rehabilitacija), zaposlena je na neodređeno vrijeme na Katedri za pedagogiju i didaktiku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je u nekim tijelima članica i zamjenica voditelja. Nositeljica i izvoditeljica je kolegija Inkluzivna pedagogija i Strategije podrške u poučavanju učenika s teškoćama na Odsjeku za učiteljske studije i na Odsjeku za odgojiteljske studije. U okviru Centra za cjeloživotno obrazovanje nositeljica je Programa Inkluzivni pristup i podrška djeci s teškoćama u razvoju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Surađujući s Agencijom za odgoj i obrazovanje, znanstvenim i stručnim izlaganjima i edukacijama za učitelje, odgojitelje, pomoćnike u nastavi i stručne suradnike, doprinosi programima popularizacije znanosti i struke. Bila je voditeljica i članica stručnih radnih skupina MZO-a, kao i članica Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. Predsjednica je Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Članica je komore edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, udruga u području edukacijske i rehabilitacijske struke te autorica i suautorica stručnih priručnika. 2023. godine dobitnica je Dekanove nagrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „za kontinuirano sudjelovanje u promociji Fakulteta kroz rad u različitim radnim skupinama koje doprinose razvoju i unaprjeđenju sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te za dodatno djelovanje u društvenoj zajednici kojim doprinosi unaprjeđenju kvalitete nastavnog procesa…“. Aktivno sudjeluje na državnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Znanstveni rad prof. dr. sc. Jasne Kudek Mirošević očituje se u sudjelovanju na znanstvenim projektima i radovima koji su usmjereni na istraživanje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na razvoj kvalitete odgojno-obrazovne inkluzije. Na tom planu područje njezinoga interesa i aktivnosti usmjerene su u poticanju oblika podrške i prilagodbe pristupa učenja i poučavanja, vrednovanja i socijalizacije djece i učenika s teškoćama u redovitom sustavu odgoja i obrazovanja. Rezultate dobivene u znanstvenim istraživanjima koristi za unapređenje specifičnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u strategijama diferenciranoga poučavanja, kako bi djeca i učenici s teškoćama razvili veću motivaciju za radne i socijalne aktivnosti u interakciji s okolinom i cjelokupnim društvom.