prof. dr. sc. Dijana Vican

Prof. dr. sc. Dijana Vican je znanstvena savjetnica i redovita profesorica u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju pedagogije na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Znanstveno-stručni i nastavni rad realizira u nekoliko pedagogijskih disciplina – općoj, sustavnoj i interkulturalnoj pedagogiji, obrazovnim politikama, andragogiji, poduzetničkom obrazovanju, inkluzivnom obrazovanju te obrazovanju nastavnika.

Nositeljica je kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (specijalistički i doktorski studij) na studiju pedagogije. Voditeljica je Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija za sve nastavničke studije na Sveučilištu u Zadru, te kvalifikacije nastavnika strukovnih i umjetničkih škola.

Od početka rada na visokoobrazovnoj ustanovi znanstveno i stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Bila je članica uredništava knjiga i časopisa, te programskih i organizacijskih odbora znanstvenih konferencija/skupova.

Obnašala je nekoliko funkcija na sveučilištu i izvan sveučilišta, a od akademske godine 2015.-2016. rektorica je Sveučilišta u Zadru.

Bila je članica niza povjerenstava i izaslanstava, te radnih skupina na nacionalnoj razini.

Osim članstva u Akademiji odgojno-obrazovnih znanosti, članica je Hrvatskoga andragoškog društva i Europskog centra za obrazovanje/Center for European Education/Zentrum für Europäische Bildung, pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Poseban doprinos dala je pri osnivanju Sveučilišta u Zadru, prvoga departmanskoga sveučilišta u Republici Hrvatskoj, te izradi Elaborata Sveučilišta u Zadru i u razvitku Sveučilišta do danas. Dobitnica je plakete rektora Sveučilišta u Zadru 2012. za doprinos osnivanju Sveučilišta u Zadru.

Osnovala je sveučilišni centar „Stjepan Matičević“ (2005.) koji vodi i preko kojega ostvaruje znanstvene i stručne projekte u području podizanja kvalitete nastavničke kvalifikacije, profesionalizacije školskog menadžmenta, stručnog usavršavanja visokoškolskih djelatnika, te poticanja razvoja obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.

U sklopu sveučilišnog programa Arhipelogos i cjeloživotnog učenja potakla je projekt „Obraz i odraz Hrvatske“ na Sveučilištu u Zadru s ciljem otvaranja Sveučilišta u Zadru široj javnosti.

Potiče međuinstitucionalnu suradnju na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja, posebice visokoobrazovnu suradnju u prijavi i realizaciji znanstvenih i stručnih projekata financiranih iz fondova Europske Unije.

U reformske aktivnosti na predtercijarnoj razini sustava odgoja i obrazovanja aktivno je uključena od 2004. godine. Sa suradnicima je uredila prvu „Strategiju za izradu i razvoj

nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje”/ “Strategy for the Construction and Development of the National Curriculum for Preschool Education, General Compulsory and Secondary School Education” (2007.).

Kao voditeljica Vijeća za nacionalni kurikulum (2007. – 2009.) uredila je dokument “Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje“ prema ishodima učenja i drugim reformskim zahtjevima (2011.).

Svojim radom i angažmanima stalno i nesebično doprinosi znanstvenoj i stručnoj afirmaciji te popularizaciji pedagogije, kao i poboljšavanju i unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama u Republici Hrvatskoj, te znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj kvaliteti rada i razvoju Sveučilišta u Zadru.

Poveznica na Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/152600

Poveznica na Google Scholar

https://scholar.google.hr/citations?user=FqbCxmoAAAAJ&hl=hr&oi=ao