Natječaj

Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrade
„Stjepan Matičević“ Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske
za najbolja znanstvena dostignuća na području odgoja i obrazovanja
Rok: 5. travnja 2024.  

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske temeljem Pravilnika o nagradi „Stjepan Matičević“ te odluke skupštine Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske od 14. prosinca 2023. raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijava za dodjelu nagrade „Stjepan Matičević“ Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske za najbolja znanstvena dostignuća na području odgoja i obrazovanja

 • Nagrada se dodjeljuje za provođenje monodisciplinarnih i interdisciplinarnih istraživanja na području odgoja i obrazovanja, odnosno za prvi put objavljeno izvorno znanstveno djelo (knjiga ili znanstveni rad objavljen u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu) ili rukopis spreman za objavljivanje, s područja odgoja i obrazovanja, koje predstavlja značajan iskorak u razumijevanju i rješavanju odgojno-obrazovnih problema.
 • Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini u sjećanje na vrsnog teoretičara i pedagoga, redovitog člana HAZU akademika Stjepana Matičevića, u znak priznanja njegovu sveukupnom znanstvenom radu, kojim je, originalnim i dubokoumnim promišljanjem odgojno-obrazovnih problema, dao velik doprinos na području odgoja i obrazovanja i time zadužio hrvatsko školstvo, prosvjetnu i znanstvenu javnost.
 • Nagrada se dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske (jedan ili više autora), a sastoji se od novčanog iznosa i povelje.
 • O dodjeli nagrade odlučuje Povjerenstvo za dodjelu nagrade, koje čini pet članova, od čega su tri članovi Predsjedništva Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, a dva neovisni članovi, priznati stručnjaci za područje iz kojeg su pristigli radovi.   
 • Povjerenstvo se vodi sljedećim kriterijima: izvrsnost djela, izvornost djela, primjenjivost nalaza i rezultata u praksi, korisnost nalaza za zajednicu, korisnost nalaza za razvoj i napredak odgoja i obrazovanja, relevantnost istraživanja i nalaza na globalnoj razini.
 • Prijavu za pokretanje postupka dodjele nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstveno-istraživačku djelatnost, nakladnici te skupine uglednih znanstvenih ili obrazovnih (prosvjetnih) djelatnika.
 • Prijava treba sadržavati:
 1. objavljeno djelo (u tri primjerka) u elektronskoj verziji ili fizičkom obliku odnosno neobjavljeni rukopis u elektronskoj verziji ili fizičkom oblik;
 2. životopis autora s navedenom bibliografijom;
 3. opis važnosti djela, odnosno znanstveni ili stručni iskorak u razumijevanju i rješavanju odgojno-obrazovnih problema (uz navođenje znanstvenog područja, znanstvenog polja i znanstvene grane);
 4. preporuku i obrazloženje institucije, organizacije ili skupine znanstvenika, koji predlažu djelo.  

Prijava s dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske

Savska cesta 77

10 000 Zagreb

Natječaj je otvoren od 18. prosinca 2023. do 5. travnja 2024. godine.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za nagradu utvrdit će rezultate natječaja, najkasnije u roku od 60 dana od zaključenja natječaja.

Povjerenstvo zadržava pravo ne dodijeliti nagradu, ukoliko smatra da nijedna prijava ne opravdava kriterije za dodjelu nagrade. Također, zadržava pravo dodijeliti dvije jednakovrijedne nagrade, odnosno dati posebno priznanje za drugonagrađene i treće nagrađene (podrazumijeva se muški i ženski rod).