doc. dr. sc. Martina Kolar Billege

ŽIVOTOPIS

Doc. dr. sc. Martina Kolar Billege (MB znanstvenika 298720) rođena je 1977. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, magistrirala 2011. godine na temu Stavovi učitelja o načinu ocjenjivanja obrazovnih postignuća učenika u nastavnom predmetu Hrvatski jezik – područje jezik u četvrtom razredu osnovne škole i doktorirala 2014. godine na temu Metodički pristup određivanju sadržaja poučavanja i kognitivnih ishoda učenja za nastavni predmet Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju. Izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti stekla je 30. listopada 2015. godine, a znanstveno-nastavno zvanje docenta stekla je 2018. godine. Radila je od 2003. godine kao učiteljica razredne nastave u Zagrebu, a od 2007. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja na projektu Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat su projekta standardna školska pisma uvrštena u Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013. godine) te implementirana u početnice i nastavnu praksu svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj od školske godine 2014./2015. Nositeljica je i izvoditeljica nastave na kolegijima Metodika hrvatskoga jezika, Suvremene metodičke teorije, Vrednovanje u hrvatskom jeziku te Uređivanje vrtićkih i školskih novina na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu.

Sudjelovala je u znanstvenim projektima Interdisciplinarno određivanje i mjerenje ishoda učenja početnog čitanja i pisanja na hrvatskom jeziku; voditelj: prof. dr. sc. Ante Bežen (akademska godina 2013./2014.) i u projektu Razvoj kompetencija medijske pismenosti učenika osnovnih škola; voditeljica: izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić (akademska godina 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.).

Mentorica je i sumentorica diplomantima Učiteljskog fakulteta u Zagrebu na dvadeset i devet diplomskih radova. Lektorirala je desetak knjiga. Objavila je desetak stručnih članaka u stručnim časopisima i novinama.

U suautorstvu i samostalno objavila je više od dvadeset znanstvenih radova iz područja metodike hrvatskoga jezika. Suautorica je više udžbenika od 2006. godine (uključujući i digitalne udžbenike od 2014. godine), metodičkih priručnika i ispita za hrvatski jezik u primarnom obrazovanju. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Znanstveni joj je rad već desetak godina usmjeren na definiranje sadržaja poučavanja i ishoda učenja u nastavi Hrvatskoga jezika te na proces i elemente vrednovanja u primarnom obrazovanju.

Sudjeluje u radu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao članica povjerenstva za Razvoj modela sustava nacionalnih ispita.

Dobitnica je Posebne rektorove nagrade za mentorstvo studentima koji su sudjelovali na Novigradskom proljeću (2015.) te je bila mentorica studenticama Učiteljskog fakulteta koje su dobile

Rektorovu nagradu (2017.) za rad „Jesu li teme metodičkih predložaka u udžbenicima jednako poticajne za djevojčice i dječake?“.

U okviru stručnoga usavršavanja učitelja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (od 2003. godine) održala je više desetaka predavanja i radionica.

Članica je uredništva znanstvenoga časopisa Napredak (A1 časopis, HPKZ), recenzentica znanstvenih radova u časopisu Croatian Journal of Education (A1 časopis, UFZG), voditeljica Centra za izdavaštvo Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz metodike hrvatskoga jezika (Agencija za odgoj i obrazovanje). Članica je ovih udruga: Udruga diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (AMAC-UFZG, predsjednica), Udruga autora udžbenika (tajnica), Hrvatski pedagoško-književni zbor, Matica hrvatska, Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske te Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (stalna sudska vještakinja za područje autorskih prava u području autorstva udžbenika, procjenu, kvalifikaciju i klasifikaciju znanstvenih radova).

Udana je i majka dvoje djece (suprug Ivan, dipl. iur., kći Barbara, 9 g, Bruno, 7 g).

Martina Kolar Billege

Objavljeni znanstveni radovi

 • Popis radova iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI)
 1. Bežen, A., Budinski, V., Kolar, M., i Urek, S. (2007). Jezične kompetencije učenika prvoga razreda: uporaba imenica, glagola, pridjeva i zamjenica. U A. Bežen i D. Pavličević–Franić (ur.) Konferencijski zbornik Prvoga specijaliziranoga znanstvenog skupa: Rano učenje hrvatskoga jezika (RUHJ-1)(str. 21–29) Zagreb: ECNSI i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (Izvorni znanstveni rad)
 2. Kolar Billege, M. (2008). Kvantitativni pokazatelji postignuća u čitanju i pisanju na kraju prvoga razreda. U Konferencijski zbornik Drugoga međunarodnoga specijaliziranog znanstvenog skupa Rano učenje hrvatskoga jezika 2 (str. 382-398). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI. (Pregledni rad)
 3. Bežen, A. i Kolar Billege, M. (2008). Zastupljenost pisanih i tiskanih slova u rukopisnim tekstovima učenika osnovne škole. U D. Pavličević-Franić i A. Bežen (ur.) Konferencijski zbornik Drugoga međunarodnoga specijaliziranog znanstvenog skupa Rano učenje hrvatskoga jezika 2 (str.436-449). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI. (Prethodno priopćenje)
 4. Aladrović Slovaček, K. i Kolar Billege, M. (2011). Ocjenjivanje jezične djelatnosti pisanja na materinskome jeziku. U A. Bežen i B. Majhut, B. (ur.) Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete (str. 15 – 30). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI. (Izvorni znanstveni rad)
 5. Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2011). Razine jezičnih predvještina učenika u hrvatskom jeziku na početku prvoga razreda osnovne škole (nečitač, polučitač i čitač) – inicijalno istraživanje. U A. Bežen i B. Majhut (ur.) Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete (str. 89 – 104). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI. (Izvorni znanstveni rad)
 6. Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2012). Mjerenje predčitačkih vještina glasovne analize i sinteze u hrvatskom/materinskom jeziku na početku prvog razreda osnovne škole. U S. Blažetin (ur.) X. međunarodni kroatistički znanstveni skup – Zbornik radova (str. 301 – 312). Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj.
 7. Kolar Billege, M. (2012). Ocjena temeljena na broju i vrsti dosegnutih obrazovnih postignuća u području jezika u nastavnom predmetu Hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole u Republici Hrvatskoj. U M. Orel (Ur.) Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] = Modern approaches to teaching coming generation (str. 387-405). Polhov Gradec: Eduvision.
 8. Kolar Billege, M. (2012). Neusklađenost u ocjenjivanju – ista postignuća učenika, a različite ocjene. Napredak 153(3-4), 399-418.
 9. Bežen, A., Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2013). Procjena fonološke svjesnosti učenika prvoga razreda kao preduvjet za početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku. U S. Blažetin (Ur.) XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup (str. 221-231). Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj.
 10. Bežen, A. i Kolar Billege, M. (2014). Mišljenja učitelja o ocjenjivanju učenika u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku. U Kos-Lajtman, A., Cvikić, L., Bežen, A. i Gačić, M. (ur.) Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Str. 9. – 20. (Izvorni znanstveni rad)
 11. Kolar Billege, M. (2015). Teachers’ Opinions of the Teaching Methodology for Standard School Scripts in Initial Reading and Writing in the Croatian Language. Croatian Journal of Education 17(2) (Izvorni znanstveni rad) ISSN 1848-5189
 12. Bežen, A., Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2014). Mikrostrukturirani model metodičke interpretacije teksta narodne književnosti iz sakupljačkog opusa Balinta Vujkova. U Čeliković, K. (ur.) Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Subotica: Hrvatska čitaonica, Str. 11. – 23. (Izvorni znanstveni rad) ISBN 978-86-84783-25-9
 13. Bežen, A., Kolar Billege, M. i Budinski, V. (2014). Recepcija teksta na novoštokavskoj ikavici (govoru bunjevačkih Hrvata u Bačkoj) kod učenika štokavaca i kajkavaca u Hrvatskoj. U Čeliković, K. (ur.) Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Subotica: Hrvatska čitaonica, Str. 24. – 40. (Izvorni znanstveni rad) ISBN 978-86-84783-25-9
 14. Kolar Billege, M. (2016). Odabir sadržaja poučavanja hrvatskoga jezika u skladu s metodičkim pristupom. Napredak 157(1-2), 105-124. ISSN 1330-0059 (Izvorni znanstveni rad)
 15. Kolar Billege, M. i Budinski, V. (2015). Predstavljanje hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u metodičkome kontekstu. U S. Blažetin (Ur.) XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup (str. 329-338). Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. ISBN 978-963-89731-1-5
 16. Gazdić-Alerić, T., Alerić, M., Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2016). Čitanje kao višefunkcionalna kompetencija. U T. Devjak i I. Saksida (Ur.) Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov, predstavljenih na Mednarodnem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016 (str. 9-20). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-253-194-2 (pdf)
 17. Bežen, A. i Kolar Billege, M. (2016). Bogoslav Šulek i naziv knjige za početno učenje hrvatskoga jezika. U P. Krejči i E. Krejčová (ur.) Bogoslav Šulek / a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. Brno: Česká asociace slavistů i Ustav slavistiky FF MU.
 18. Kolar Billege, M. i Budinski, V. (2017.) Metodički poticaji Dragutina Rosandića za uspostavljanje suodnosa početnoga čitanja i pisanja i kulture pisanja. U J. Brala-Mudrovčić (ur.) Nove smjernice u odgoju i obrazovanju i Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Gospiću 7. i 8. svibnja 2015. u okviru V. Dana Šime i Ante Starčevića. Gospić; Sveučilište u Zagrebu; Odjel za nastavničke studije.
 19. Kolar Billege, M. i Jurić, K. s. A. (2017). Duhovni aspekt kao komponenta ocjelovljenja odgoja i obrazovanja. Napredak, 158(3), 289-302.
 20. Kolar Billege, M. i Budinski, V. (2017.). Neusklađenost sadržaja zadataka za provjeru znanja učenika i obrazovnih postignuća s temeljnim ciljem nastavnog programa za Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. U T. Devjak i I. Saksida (Ur.) Kakovost in ocenjevanje znanja (str. 123-136). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-253-212-3)
 21. Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2016.). Od zavičajnoga govora do standardnoga hrvatskog jezika uz primjenu metodičkoga instrumentarija u digitalnome udžbeniku. U K. Čeliković (Ur.) Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi (str. 73-86). Subotica: Hrvatska čitaonica. ISBN 978-86-84783-31-0)
 22. Budinski, V. i Kolar Billege, M. (2017.). Komunikacijski metodički sustav u nastavi Hrvatskoga jezika. U S. Listeš i L. Grubišić Belina (Ur.) Izazovi nastave Hrvatskoga jezika (str. 26-35). Zagreb: Školska knjiga. ISBN 978-953-0-51739-4)

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • 25. – 27. 10. 2007. sudjelovanje na Prvoj međunarodnoj konferenciji o naprednim i sustavnim istraživanjima (The 1st International Conference on Advances and System Research – ECNSI-2007) s radom Jezične kompetencije učenika prvoga razreda: uporaba imenica, glagola, pridjeva i zamjenica (Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar i Sanja Urek)
 • 13. – 14. 11. 2008. sudjelovanje na Drugom međunarodnom specijaliziranom znanstvenom skupu Rano učenje hrvatskoga jezika 2, s radovima: Kvantitativni pokazatelji postignuća u čitanju i pisanju na kraju prvoga razreda (Martina Kolar Billege); Zastupljenost pisanih i tiskanih slova u rukopisnim tekstovima učenika osnovne škole (Ante Bežen i Martina Kolar Billege)
 • 11. – 13. 11. 2010. sudjelovanje na Četvrtom specijaliziranom znanstvenom skupu Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika, s izlaganjima: Ocjenjivanje jezične djelatnosti pisanja na materinskome jeziku (Katarina Aladrović Slovaček i Martina Kolar Billege); Razine jezičnih predvještina učenika na početku prvoga razreda osnovne škole (nečitač, polučitač i čitač) – inicijalno istraživanje (Vesna Budinski i Martina Kolar Billege)
 • 17. – 18. rujna 2012. sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Education in the Modern European Environment, u Opatiji, s izlaganjem: Mišljenja učitelja o ocjenjivanju učenika u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku (Ante Bežen i Martina Kolar Billege);
 • 12. – 13. listopada 2012. sudjelovanje na XI. međunarodnom kroatističkom znanstvenom skupu u Pečuhu (Mađarska) s izlaganjem Fonološka svjesnost učenika prvoga razreda kao preduvjet za početno čitanje i pisanje na hrvatskom jeziku (Ante Bežen, Vesna Budinski, Martina Kolar Billege)
 • 6. – 7. prosinca 2012. Mednarodna konferenca, International Conference EDUvision 2012, Ljubljana, organizator Eduvision. Sudjelovanje s izlaganjem i radom: Ocjena temeljena na broju i vrsti dosegnutih obrazovnih postignuća u području jezika u nastavnom predmetu Hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole u Republici Hrvatskoj. (Martina Kolar Billege)
 • 18. – 19. listopada 2013. – sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu XII. dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi, u Subotici, Republika Srbija; organizatori: Hrvatska čitaonica i Gradska knjižnica Subotica; (1) Bežen, A., Budinski, V. i Billege, M.: Mikrostrukturirani model metodičke interpretacije teksta narodne književnosti iz sakupljačkog opusa Balinta Vujkova; (2) Bežen, A., Billege, M. i Budinski, V. Recepcija teksta na bačkom bunjevačkom govoru kod učenika štokavaca i kajkavaca u Hrvatskoj
 • 17. – 18. listopada 2014. XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, Mađarska (organizatori skupa: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Budinski, V. i Kolar Billege, M. Predstavljanje hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u metodičkome kontekstu.
 • 7. – 8. svibnja 2015. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju; Znanstveni doprinosi Dragutina Rosandića. U okviru V. dana Šime i Ante Starčevića; Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. (Organizator skupa: Sveučilište u Zadru Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Kolar Billege, M. i Budinski, V. Dragutin Rosandić – od početnoga čitanja i pisanja do kulture pisanja.
 • 9. – 11. studenoga 2015. sudjelovanje na Znanstveno-stručnom skupu za učitelje i odgojitelje Jesenska škola u organizaciji Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Funkcionalna pismenost – pozvano predavanje
 • 23. – 24. listopada 2015. – sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu „XIV. dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi“, u Subotici, Republika Srbija; organizatori: Hrvatska čitaonica Subotica u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj; Budinski, V. i Billege, M.: Od zavičajnoga govora do standardnoga hrvatskog jezika uz primjenu metodičkoga instrumentarija u digitalnome udžbeniku
 • siječnja 2016. – sudjelovanje na međunarodnom skupu „Bralna pismenost – odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju“, u Ljubljani, Republika Slovenija; organizatori: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta i odgojno-obrazovne institucije; Tamara Gazdić-Alerić, Marko Alerić, Vesna Budinski i Martina Kolar Billege: Čitanje kao polifunkcionalna kompetencija
 • svibnja 2016. – međunarodna konferencija „Nastava južnoslavenskih jezika i književnosti u današnjoj Europi“ (sekcija „Bogoslav Šulek i njegovo filološko djelo“) Tema izlaganja: Bogoslav Šulek i naziv knjige za početno učenje hrvatskoga jezika – Ante Bežen i Martina Kolar Billege – Brno (Češka)
 • i 21. listopada 2016. – XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup; Tema izlaganja Metodička interpretacija kulturoloških sadržaja u primarnome obrazovanju – poučavanje o povijesnom, kulturnom i književnom djelovanju obitelji Zrinski kao sastavnici hrvatskoga identiteta – Martina Kolar Billege i Vesna Budinski – Pečuh (Mađarska).
 • siječnja 2017. – međunarodni skup „Kakovost in ocenjevanje znanja“. Tema izlaganja: Neusklađenost sadržaja zadataka za provjeru znanja učenika i obrazovnih postignuća predviđenih nastavnim programom za Hrvatski jeziku primarnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj – Martina Kolar Billege i Vesna Budinski – Ljubljana (Slovenija)
 • Potvrda o pozvanom predavanju na Stručno-znanstvenom skupu metodičara, teoretičara i praktičara, mentora u vježbaonicama studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, a Sljeme, 7. ožujka 2017.
 • – 21. listopada 2017. – sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu „XVI. dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi“, u Subotici, Republika Srbija; organizatori: Hrvatska čitaonica Subotica u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj; Billege, M. i Budinski, V.: i Metodički pristup nastavi hrvatskoga jezika u heterogenim skupinama hrvatske nastave u inozemstvu
 • – 18. studenoga 2017. VIII. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika u Svetom Martinu na Muri; pozvano predavanje „Komunikacijski metodički sustav u nastavi Hrvatskoga jezika (s Vesnom Budinski)
 • prosinca 2017. Edwars Bernays i dkmk Medijski odgoj i zaštita dječjih prava, u Zagrebu; Medijsko opismenjavanje u osnovnoj školi (s Markom Alerićem i Vesnom Budinski)
 • 3. 2018. Stručno-znanstveni skup metodičara, teoretičara i praktičara, mentora u vježbaonicama studentima Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Sljeme; plenarno izlaganje: Jesu li sadržaji poučavanja i ocjenjivanja usklađeni?