prof. emer. Dragan Milanović

Osnovni biografski podaci i obrazovanje:

Rođen 29.08.1948. godine u Slavonskom Brodu. Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece.

 1. godine završio srednju školu u Slavonskom Brodu.
 2. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 3. godine magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.
 4. godine stekao naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

1.2. Zaposlenje, predavačka aktivnost i upravljačke funkcije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Akademske aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu i resornom ministarstvu:

1.2.1. Zaposlenje:

Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na Katedri za monostrukturalna gibanja.1985. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. 1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika. 1997 godine izabran je za redovitog profesora za predmete Teorija treninga I Atletika a 2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga na Kineziološkom fakultetu.

1.2.2. Predavačka i nastavna djelatnost:

Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika. 1984. godine izabran za docenta 1991. godine za izvanrednog profesora 1997 godine za redovitog profesora, 2002. godine za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmete Teorija treninga i Atletika a 2018. godine izabran je u počasno zvanje Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1986. predaje na poslijediplomskim studijima za znanstveno i specijalističko usavršavanje na Kineziološkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Kineziologija sporta.

Kao gostujući profesor predavao je u inozemstvu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Fakulteti za šport u Ljubljani, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Fakultetu sporta i fizikog vaspitanjau Novom Sadu, Nacionalnoj sportskoj akademiji u Sofiji (Bugarska), Wingate Institutu za fizičku kulturu i sport u Netaniji (Izrael), Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina)i Japanskom institutu za sport u Tokiju (Japan).

Jedan je od voditelja poslijediplomskog doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu (modul Kineziologija sporta).

1.2.3. Upravljačke funkcije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Upravljačke funkcije na Fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu:

Od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu a od 1993. do 1997. funkciju dekana na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998 do 2017 obnašao funkciju Savjetnika za znanost na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2002. godine bio je prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2007. obnašao je funkciju rektora odnosno dekana Društvenog Veleučilišta u Zagrebu.

Član je Matičnoga odbora za polje odgojnih znanosti (od 2005. do 2009.) i Matičnoga odbora za polje Pedagogije, Edukacijske rehabilitacije, Logopedije i Kineziologije (od 2009. do 2017..)

Od 2000. godine član je a od 2009. do 2013. godine bio je predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.

Od 2000 do 2004. godine bio je član je Prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH.

Član Vijeća D-H područja Sveučilišta u Zagrebu bio je od 2005 do 2013.

Član Povjerenstva za doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu od 2007. do danas.

Podpredsjednik je Područnoga znanstvenog vijeća društvenih znanosti od 2017. godine.

Od 2007. do 2017. bio je član Nacionalnog vijeća za sport.

1.3. Znanstvena djelatnost:

Do sada je međunarodnim i domaćim časopisima objavio 175 znanstvenih radova u kojima uspješno analizira obilježja sporta i sportskih aktivnosti te sposobnosti, osobine i motorička znanja a osobito transformacijske procese i efekte treninga. Znanstveni radovi koje je objavio znatno su unaprijedili područje Primijenjene kineziologije u sportu jer je strateškim pristupom problemima sporta i metodologijom istraživanja napravio značajan korak u njenom približavanju europskim i svjetskim standardima.

U posljednjih desetak godina vodio je znanstvene projekte financirane od znanstvenih institucija Republike Hrvatske.

Od 1990 godine obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika međunarodno priznatog časopisa “Kinesiology” koji se indeksira u WoS-u i ostvaruje pripadajući IF..

Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu: Journal of Human Kinetics (Poljska), Leistungssport (Njemačka), Baltic Journal of sport and health sience (Litva), Sport science i Homo sporticus (BIH).

Sudjeluje u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova.

Pokrenuo i vodio osam do sada održanih Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji od 1997 do 2017. godine, kojih je pokrovitelj HAZU.

Napisao je 16 autorskih (udžbenici ili priručnici) te 28 uredničkih knjiga i zbornika za predmete Atletika, Teorija treninga i Kondicijska priprema sportaša i ostala područja temeljne i primijenjene kineziologije.

1.4. Stručna aktivnost:

Objavio je 155 stručnih radova u časopisima, zbornicima radova u zemlji i inozemstvu.

Veliki broj stručnih radova koje je prezentirao na seminarima i stručnim skupovima dali su doprinos u razvoju teorije i metodike sportskog treninga i na taj način značajno utjecali na unapređivanje svakodnevne prakse i postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša na velikim svjetskim natjecanjima.

Sudjelovao je u osnivanju sportskih institucija: Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993., Kluba dekana 2003., Udruge kondicijskih trenera Hrvatske- UKTH, 2002., Europske udruge kondicijskih trenera- EPCA 2010. godine.

Na razvoj znanosti i struke sporta utjecao je i sa izradom projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj“ (2009) i „Temeljna načela i smjernice razvoja sporta u Republici Hrvatskoj“ (2011) kao i studije „Standardi i normativi rada trenera u sportu“ koju je financirao SSGZ (2015).

1.5. Nagrade i priznanja:

 1. godine dobio je Republičku nagradu sporta «Franjo Bučar».
 2. godine odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.
 3. godine dobio je nagradu Saveza pedagoga fizičke kulture RH–Zaslužni pedagog fizičke kulture.
 4. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina).
 5. godine dobio je Nagradu grada Zagreba od Gradske skupštine grada Zagreba.
 6. godine dobio je Godišnju državnu nagradu za znanost za promidžbu i popularizaciju znanosti.
 7. godine dobio je „Nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek“ za životno djelo.
 8. godine primio je odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – Red hrvatskog pletera.
 9. godine dobio je Državnu nagradu sporta «Franjo Bučar» za životno djelo.
 10. godine stekao je titulu Meritorious professor Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Univerziteta u Sarajevu.
 11. 2013.godine dobio je Trofej Zagrebačkoga športskog saveza za životno djelo.
 12. 2018.godine godine dobio je od Hrvatskog sabora Državnu nagradu za znanost za životno djelo.